VETTI - ZE - HOT - LEDI  PEKINSKIY IZUMRUD

09.05.2015

Gemstone Loran is Mira Feretty & Solomiya Rоman s Nadezhdoy

PLAKI - DE - LIFE  ROMAN S NADEZHDOY

06.01.2014

Apollon Roman s Nadezhdoy & Eseniya Roman s Nadezhdoy

2x exellent ,2x CAC